fbpixel

Általános szerződési feltételek

Egészségügyi szolgáltatás nyújtására

Az Ewicare Kft. (1026 Budapest, Hidász u. 1. sz.) mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) valamint az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy (a továbbiakban: „Páciens”) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésre a Felek eltérő tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) rendelkezései az irányadóak.

 

1. Általános rendelkezések

1.1.
Szolgáltató a jelen ÁSZF, illetve a felek között létrejött, egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) szerint vállalja a Szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtását a Páciens számára.

1.2.
Szolgáltató humán-egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult gazdasági társaság, amely rendelkezik az ilyen tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, tárgyi és személyi feltételekkel. Szolgáltató rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges általános szakmai felelősségbiztosítással. Szolgáltató a tevékenységét alkalmazottai és külön szerződéssel igénybevett közreműködői, megbízottai és alvállalkozói igénybevételével látja el. Szolgáltató a közreműködői, megbízottai tevékenységéért úgy felel, mintha az adott tevékenységet saját maga látta volna el.

1.3.
A Páciens a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Szerződés megkötése előtt az ÁSZF tartalmát megismerte, valamint, hogy a Szerződés aláírásával az ÁSZF-et elfogadja, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.4.
Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF-et (a módosítással érintett rendelkezéseket külön jelezve) honlapján közzéteszi. A módosított rendelkezések valamennyi Páciensre, illetőleg részükre teljesített valamennyi jövőbeni egészségügyi szolgáltatásra kötelezőek és irányadóak.

Szolgáltatót szerződéskötési vagy szerződés fenntartási kötelezettség nem terheli.

 

2. A nyújtott egészségügyi szolgáltatás

2.1.
A Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatás („Szolgáltatás”):

Minimál invazív beavatkozással PleurX tartós katéter implantálása has/mellüregbe, illetve az azt követő időszakban tanácsadás az implantált katéter kapcsán, ellátás a szükséges tasakokkal.

A Szolgáltatást a Szolgáltató 3 változatban nyújtja („Basic”, „Medium” és „Prémium”-csomag). A Páciens az egyes szolgáltatáscsomagok közül a Szerződés aláírásakor választ.

A szolgáltatáscsomagok eltérnek egymástól mind a szolgáltatás tartalmát, mind pedig a szolgáltatás díját illetően.
A szolgáltatást a Páciens egyéni elhatározása, saját döntése illetőleg törvényes képviselője döntése alapján veszi igénybe.

Amennyiben a Páciens az általa eredetileg választott szolgáltatáscsomagról egy másik szolgáltatáscsomagra kíván áttérni, ezt az igényét írásban köteles jelezni a Szolgáltatónak. Az áttérés elfogadását követően a felek módosítják a Szerződést és a Páciens megfizeti az újonnan és az eredetileg választott szolgáltatáscsomag díja közötti különbséget a Szolgáltató számára.

2.2.
Páciens tudomással bír arról, hogy minden orvosi kezelésnek, beavatkozásnak van kockázata, melyet – az orvos felelősségének esetleges hiányában – a beteg visel.
Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel (felelősségbiztosítása alapján), amelyet szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott és amely kifejezetten és közvetlenül a Szolgáltatás nyújtásával vagy a Szolgáltató magatartásával állnak összefüggésben.

2.3.
A Szolgáltatást a Szolgáltató a Pácienssel létrejött Szerződés alapján végzi, a Páciens szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett.
A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során jogosult közreműködőt (közreműködő orvos, alvállalkozó) igénybe venni.

2.4.
A Szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen a Felek együttműködése. Ennek keretében a Páciens köteles a Szolgáltatót, illetve a beavatkozást végző orvost tájékoztatni mindazon tényekről és körülményekről, amelyek a beavatkozás elvégzéséhez szükségesek.
Amennyiben a Páciens a jogszabályokban előírt szerződéses tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Szolgáltató mentesül az ebből eredő következmények viselése alól, ezekért a Szolgáltatót vagy a beavatkozást végző orvost sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

2.5.
A Szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás után lehetséges.

Figyelemmel a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott orvosok által végzett tevékenységre, és annak jellegére, a Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben (pl. sürgős műtét, betegség) a Szolgáltatásban közreműködő orvos akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Páciens rendelkezésére álljon és őt ellássa. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy az orvos akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően a Pácienssel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Páciens által megadott elérhetőségek valamelyikén, és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen – az orvos akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról gondoskodni nem tud, a felek új időpontot kötelesek egyeztetni. A Páciens a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.

Előfordulhat, hogy az előre egyeztetett időponthoz képest – az előző vizsgálat elhúzódása miatt – csúszás történik a vizsgálat megkezdésében. Az időben később kezdődő orvosi vizsgálat miatt a Páciens kártérítésre nem tarthat igényt.

2.6.
A Szolgáltatás igénybevételének menete, illetve az ellátás folyamatának részletes leírása a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete.

 

3. A felek jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1.1.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben vállalt Szolgáltatás szakszerű és szerződés szerinti, megfelelő nyújtására egészségügyi személyzete és közreműködői útján az 1026 Budapest Hidász utca 1. szám alatti ewiCare medical center rendelőben. A Szolgáltató tevékenysége során mindenkor a Páciens érdekeinek az adott körülmények között lehetséges figyelembe vételével, az egészségügyi jogszabályok által elvárt körültekintéssel és fokozott gondossággal köteles eljárni.

A rendelő nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig reggel 8 órától este 20 óráig, előzetes bejelentkezés alapján.
A nyitvatartási időn kívül telefonos ügyelet működik.

3.1.2.
A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltatót a Szerződésben rögzített mértékű juttatás illeti meg. A Szerződés aláírásával a Páciens vállalja a díjazás megfizetését és tudomásul veszi, hogy a díjazás megfizetése a Szolgáltatás nyújtásának előfeltétele.

3.2. A Páciens jogai és kötelezettségei

3.2.1.
Páciens köteles a díjazást határidőben megfizetni a Szolgáltató részére.

Páciens köteles a jogszabály által előírt, illetve ezen túlmenően szükséges nyilatkozatokat írásban megtenni, valamint a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

3.2.2.
Páciens a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik a saját egészségi állapotáért. Nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltatás igénybevételét veszélyezteti. Az ilyen magatartásból származó károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.3.
Páciens – a 2.3. pontban írt tájékoztatáson felül – köteles tájékoztatni a Szolgáltatót gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, esetleges fertőző betegségéről.
Páciens kijelenti, hogy az általa a Szolgáltatóval fennálló jogviszonya alatt – szolgáltatott adatok teljes körűek és a valóságnak megfelelnek.

3.2.4.
Páciens köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas (fizikai és pszichikai) állapotban megjelenni.
Páciens köteles a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Szolgáltatótól kapott valamennyi utasítást, rendelkezést betartani és más betegek, valamint a Szolgáltatóval jogviszonyban álló dolgozók jogait tiszteletben tartani.

3.2.5.
Páciens a Szolgáltató rendelőben kifüggesztett betegjogi tájékoztató és panaszkezelési tájékoztató alapján panaszt tehet és jogorvoslatot vehet igénybe a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban őt esetlegesen ért sérelmekkel kapcsolatban. Páciens köteles az esetleges panaszkezelésben együttműködni a Szolgáltatóval.

 

4. A Szolgáltatás díja, díjazás

4.1.
Szolgáltató a Szolgáltatást a társadalombiztosítás által nem finanszírozott humán-egészségügyi szolgáltatásként nyújtja, ezért az díjköteles. A Szolgáltatás – Szerződés szerinti mindenkori – ellenértékét („Díj”) a Páciens a Szolgáltatás igénybevétele előtt köteles megfizetni a Szolgáltató számára, annak számlája alapján.
Szolgáltató a recepcióján személyesen és/vagy telefonon, valamint e-mail útján tájékoztatást ad a Páciens részére a mindenkor hatályos Díjról.

Szolgáltató a Díjat a mindenkor hatályos adójogszabályok figyelembevételével számlázza a Páciensnek, jelenleg ÁFA-mentesen.

4.2.
A Szolgáltatás igénybevételét követően a Díj nem jár vissza a Páciensnek. A Díj visszatérítésére a Páciens akkor jogosult, ha a Szerződés aláírását követően eláll a szerződéstől akkor, amikor a Szolgáltatás nyújtására még nem került sor. Ebben az esetben a Szolgáltató visszautalja a Díjat a Páciensnek, levonva abból az esetleg elvégzett vizsgálatok díját.

4.3.
Amennyiben a Páciens a Szolgáltató számlájában foglalt határidőt követő 10 napon belül nem fizeti meg a Díjat, Szolgáltató elállhat a Szerződéstől és Páciens semmilyen igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben. Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nyújtásának előfeltétele a Szolgáltató számlájának kiegyenlítése.

4.4.
Szolgáltató a Díjat bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosított Díjat a Szolgáltató a fenti címen található rendelőben közzéteszi. A Díj módosítása a már korábban igénybe vett Szolgáltatás díját nem érinti.

 

5. Információk a betegtájékoztatással kapcsolatban

5.1.
Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez a jelen ÁSZF-ben foglalt információkon túl előzetes, írásba foglalt betegjogi tájékoztatás, egészségügyi szolgáltatási szerződés, beleegyező nyilatkozat és állapotfelmérő nyilatkozat általa történő aláírása szükséges.

5.2.
Páciens mindezeken túl a Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli tájékoztatást kérhet a Szolgáltatásról (egészségügyi kezelésről). Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben külön, írásban nem kéri, úgy a Szolgáltató által rendszeresített tájékoztatók, szerződés és nyilatkozatok tartalmát elegendőnek tartja a Szolgáltatás igénybevételéhez. Páciens azok aláírásával elismeri, hogy megfelelő tájékoztatásban részesült és nem tart igényt további tájékoztatásra.

5.3.
Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt vagy a Szolgáltató által kért tájékoztató, nyilatkozatok aláírását megtagadja, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és az esetlegesen ezzel összefüggésben felmerült költségét a Pácienssel szemben érvényesíteni.

 

6. A Szerződés időtartama, megszüntetése

6.1.
A Szerződés a mindkét fél általi aláírással, határozatlan időre jön létre. A szerződés megszűnik:

  • a Felek közös megegyezésével,
  • a Páciens halálával,
  • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése vagy működési engedélye visszavonása esetén.

6.2.
Szolgáltató a Szerződést nem mondhatja fel, a Páciens viszont 30 napos felmondási idővel, írásban felmondhatja a Szerződést.
A Szerződés Páciens általi felmondása esetén a Díj, vagy annak egy része nem jár vissza a Páciens részére.

6.3.
Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, illetve ha a másik fél olyan magatartást tanúsít, amely miatt a Szerződés fenntartása a féltől nem elvárható.
A Szerződés Páciens általi azonnali hatályú felmondása esetén a Díj, vagy annak egy része nem jár vissza a Páciens részére.

 

7. Titoktartás, adatvédelem

7.1.
Felek kijelentik és tudomásul veszik, hogy a Szerződés és az egyéb kapcsolódó dokumentumok tartalma, továbbá a Szerződés alapján egymásnak átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül és bizalmasan kezelendő.

7.2.
Felek kötelesek az üzleti titkok, bizalmas információk megfelelő védelmét biztosítani, azokat csak a Szerződés teljesítése érdekében használhatják fel, harmadik fél tudomására semmilyen módon nem hozhatják és csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelezi őket.
A titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnése után is terheli a feleket.

7.3.
A Szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen a Páciens meghatározott személyes adatainak rögzítése.
Szolgáltató a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján – az Adatkezelési Tájékoztatójában részletezettek szerint – jár el.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1.
Páciens a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szerződés aláírását megelőzően megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A jelen ÁSZF és a Szerződés együttesen jelentik a Felek szerződéses megállapodásait.

8.2.
A jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog (különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény) rendelkezései irányadóak.