Általános szerződési feltételek

Egészségügyi szolgáltatás nyújtására

Az EEC European Effusion Centre Kft. (1026 Budapest, Hidász u. 1. sz.) mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) valamint az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy (a továbbiakban: „Páciens”) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésre a Felek eltérő tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) rendelkezései az irányadóak.

 

1. Általános rendelkezések

1.1.
Szolgáltató a jelen ÁSZF, illetve a felek között létrejött, egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) szerint vállalja a Szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtását a Páciens számára.

1.2.
Szolgáltató humán-egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult gazdasági társaság, amely rendelkezik az ilyen tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, tárgyi és személyi feltételekkel. Szolgáltató rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges általános szakmai felelősségbiztosítással. Szolgáltató a tevékenységét alkalmazottai és külön szerződéssel igénybevett közreműködői, megbízottai és alvállalkozói igénybevételével látja el. Szolgáltató a közreműködői, megbízottai tevékenységéért úgy felel, mintha az adott tevékenységet saját maga látta volna el.

1.3.
A Páciens a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Szerződés megkötése előtt az ÁSZF tartalmát megismerte, valamint, hogy a Szerződés aláírásával az ÁSZF-et elfogadja, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.4.
Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF-et (a módosítással érintett rendelkezéseket külön jelezve) honlapján közzéteszi. A módosított rendelkezések valamennyi Páciensre, illetőleg részükre teljesített valamennyi jövőbeni egészségügyi szolgáltatásra kötelezőek és irányadóak.

Szolgáltatót szerződéskötési vagy szerződés fenntartási kötelezettség nem terheli.

 

2. A nyújtott egészségügyi szolgáltatás

2.1.
A Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatás („Szolgáltatás”):

Minimál invazív beavatkozással PleurX tartós katéter implantálása has/mellüregbe, illetve az azt követő időszakban tanácsadás az implantált katéter kapcsán, ellátás a szükséges tasakokkal.

A Szolgáltatást a Szolgáltató 3 változatban nyújtja („Basic”, „Medium” és „Prémium”-csomag). A Páciens az egyes szolgáltatáscsomagok közül a Szerződés aláírásakor választ.

A szolgáltatáscsomagok eltérnek egymástól mind a szolgáltatás tartalmát, mind pedig a szolgáltatás díját illetően.
A szolgáltatást a Páciens egyéni elhatározása, saját döntése illetőleg törvényes képviselője döntése alapján veszi igénybe.

Amennyiben a Páciens az általa eredetileg választott szolgáltatáscsomagról egy másik szolgáltatáscsomagra kíván áttérni, ezt az igényét írásban köteles jelezni a Szolgáltatónak. Az áttérés elfogadását követően a felek módosítják a Szerződést és a Páciens megfizeti az újonnan és az eredetileg választott szolgáltatáscsomag díja közötti különbséget a Szolgáltató számára.

2.2.
Páciens tudomással bír arról, hogy minden orvosi kezelésnek, beavatkozásnak van kockázata, melyet – az orvos felelősségének esetleges hiányában – a beteg visel.
Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel (felelősségbiztosítása alapján), amelyet szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott és amely kifejezetten és közvetlenül a Szolgáltatás nyújtásával vagy a Szolgáltató magatartásával állnak összefüggésben.

2.3.
A Szolgáltatást a Szolgáltató a Pácienssel létrejött Szerződés alapján végzi, a Páciens szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett.
A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során jogosult közreműködőt (közreműködő orvos, alvállalkozó) igénybe venni.

2.4.
A Szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen a Felek együttműködése. Ennek keretében a Páciens köteles a Szolgáltatót, illetve a beavatkozást végző orvost tájékoztatni mindazon tényekről és körülményekről, amelyek a beavatkozás elvégzéséhez szükségesek.
Amennyiben a Páciens a jogszabályokban előírt szerződéses tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Szolgáltató mentesül az ebből eredő következmények viselése alól, ezekért a Szolgáltatót vagy a beavatkozást végző orvost sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

2.5.
A Szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás után lehetséges.

Figyelemmel a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott orvosok által végzett tevékenységre, és annak jellegére, a Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben (pl. sürgős műtét, betegség) a Szolgáltatásban közreműködő orvos akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Páciens rendelkezésére álljon és őt ellássa. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy az orvos akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően a Pácienssel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Páciens által megadott elérhetőségek valamelyikén, és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen – az orvos akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról gondoskodni nem tud, a felek új időpontot kötelesek egyeztetni. A Páciens a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.

Előfordulhat, hogy az előre egyeztetett időponthoz képest – az előző vizsgálat elhúzódása miatt – csúszás történik a vizsgálat megkezdésében. Az időben később kezdődő orvosi vizsgálat miatt a Páciens kártérítésre nem tarthat igényt.

2.6.
A Szolgáltatás igénybevételének menete, illetve az ellátás folyamatának részletes leírása a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete.

 

3. A felek jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1.1.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben vállalt Szolgáltatás szakszerű és szerződés szerinti, megfelelő nyújtására egészségügyi személyzete és közreműködői útján az 1026 Budapest Hidász utca 1. szám alatti ewiCare medical center rendelőben. A Szolgáltató tevékenysége során mindenkor a Páciens érdekeinek az adott körülmények között lehetséges figyelembe vételével, az egészségügyi jogszabályok által elvárt körültekintéssel és fokozott gondossággal köteles eljárni.

A rendelő nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig reggel 8 órától este 20 óráig, előzetes bejelentkezés alapján.
A nyitvatartási időn kívül telefonos ügyelet működik.

3.1.2.
A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltatót a Szerződésben rögzített mértékű juttatás illeti meg. A Szerződés aláírásával a Páciens vállalja a díjazás megfizetését és tudomásul veszi, hogy a díjazás megfizetése a Szolgáltatás nyújtásának előfeltétele.

3.2. A Páciens jogai és kötelezettségei

3.2.1.
Páciens köteles a díjazást határidőben megfizetni a Szolgáltató részére.

Páciens köteles a jogszabály által előírt, illetve ezen túlmenően szükséges nyilatkozatokat írásban megtenni, valamint a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

3.2.2.
Páciens a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik a saját egészségi állapotáért. Nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltatás igénybevételét veszélyezteti. Az ilyen magatartásból származó károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.3.
Páciens – a 2.3. pontban írt tájékoztatáson felül – köteles tájékoztatni a Szolgáltatót gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, esetleges fertőző betegségéről.
Páciens kijelenti, hogy az általa a Szolgáltatóval fennálló jogviszonya alatt – szolgáltatott adatok teljes körűek és a valóságnak megfelelnek.

3.2.4.
Páciens köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas (fizikai és pszichikai) állapotban megjelenni.
Páciens köteles a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Szolgáltatótól kapott valamennyi utasítást, rendelkezést betartani és más betegek, valamint a Szolgáltatóval jogviszonyban álló dolgozók jogait tiszteletben tartani.

3.2.5.
Páciens a Szolgáltató rendelőben kifüggesztett betegjogi tájékoztató és panaszkezelési tájékoztató alapján panaszt tehet és jogorvoslatot vehet igénybe a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban őt esetlegesen ért sérelmekkel kapcsolatban. Páciens köteles az esetleges panaszkezelésben együttműködni a Szolgáltatóval.

 

4. A Szolgáltatás díja, díjazás

4.1.
Szolgáltató a Szolgáltatást a társadalombiztosítás által nem finanszírozott humán-egészségügyi szolgáltatásként nyújtja, ezért az díjköteles. A Szolgáltatás – Szerződés szerinti mindenkori – ellenértékét („Díj”) a Páciens a Szolgáltatás igénybevétele előtt köteles megfizetni a Szolgáltató számára, annak számlája alapján.
Szolgáltató a recepcióján személyesen és/vagy telefonon, valamint e-mail útján tájékoztatást ad a Páciens részére a mindenkor hatályos Díjról.

Szolgáltató a Díjat a mindenkor hatályos adójogszabályok figyelembevételével számlázza a Páciensnek, jelenleg ÁFA-mentesen.

4.2.
A Szolgáltatás igénybevételét követően a Díj nem jár vissza a Páciensnek. A Díj visszatérítésére a Páciens akkor jogosult, ha a Szerződés aláírását követően eláll a szerződéstől akkor, amikor a Szolgáltatás nyújtására még nem került sor. Ebben az esetben a Szolgáltató visszautalja a Díjat a Páciensnek, levonva abból az esetleg elvégzett vizsgálatok díját.

4.3.
Amennyiben a Páciens a Szolgáltató számlájában foglalt határidőt követő 10 napon belül nem fizeti meg a Díjat, Szolgáltató elállhat a Szerződéstől és Páciens semmilyen igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben. Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nyújtásának előfeltétele a Szolgáltató számlájának kiegyenlítése.

4.4.
Szolgáltató a Díjat bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosított Díjat a Szolgáltató a fenti címen található rendelőben közzéteszi. A Díj módosítása a már korábban igénybe vett Szolgáltatás díját nem érinti.

 

5. Információk a betegtájékoztatással kapcsolatban

5.1.
Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez a jelen ÁSZF-ben foglalt információkon túl előzetes, írásba foglalt betegjogi tájékoztatás, egészségügyi szolgáltatási szerződés, beleegyező nyilatkozat és állapotfelmérő nyilatkozat általa történő aláírása szükséges.

5.2.
Páciens mindezeken túl a Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli tájékoztatást kérhet a Szolgáltatásról (egészségügyi kezelésről). Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben külön, írásban nem kéri, úgy a Szolgáltató által rendszeresített tájékoztatók, szerződés és nyilatkozatok tartalmát elegendőnek tartja a Szolgáltatás igénybevételéhez. Páciens azok aláírásával elismeri, hogy megfelelő tájékoztatásban részesült és nem tart igényt további tájékoztatásra.

5.3.
Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt vagy a Szolgáltató által kért tájékoztató, nyilatkozatok aláírását megtagadja, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és az esetlegesen ezzel összefüggésben felmerült költségét a Pácienssel szemben érvényesíteni.

 

6. A Szerződés időtartama, megszüntetése

6.1.
A Szerződés a mindkét fél általi aláírással, határozatlan időre jön létre. A szerződés megszűnik:

  • a Felek közös megegyezésével,
  • a Páciens halálával,
  • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése vagy működési engedélye visszavonása esetén.

6.2.
Szolgáltató a Szerződést nem mondhatja fel, a Páciens viszont 30 napos felmondási idővel, írásban felmondhatja a Szerződést.
A Szerződés Páciens általi felmondása esetén a Díj, vagy annak egy része nem jár vissza a Páciens részére.

6.3.
Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, illetve ha a másik fél olyan magatartást tanúsít, amely miatt a Szerződés fenntartása a féltől nem elvárható.
A Szerződés Páciens általi azonnali hatályú felmondása esetén a Díj, vagy annak egy része nem jár vissza a Páciens részére.

 

7. Titoktartás, adatvédelem

7.1.
Felek kijelentik és tudomásul veszik, hogy a Szerződés és az egyéb kapcsolódó dokumentumok tartalma, továbbá a Szerződés alapján egymásnak átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül és bizalmasan kezelendő.

7.2.
Felek kötelesek az üzleti titkok, bizalmas információk megfelelő védelmét biztosítani, azokat csak a Szerződés teljesítése érdekében használhatják fel, harmadik fél tudomására semmilyen módon nem hozhatják és csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelezi őket.
A titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnése után is terheli a feleket.

7.3.
A Szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen a Páciens meghatározott személyes adatainak rögzítése.
Szolgáltató a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján – az Adatkezelési Tájékoztatójában részletezettek szerint – jár el.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1.
Páciens a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szerződés aláírását megelőzően megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A jelen ÁSZF és a Szerződés együttesen jelentik a Felek szerződéses megállapodásait.

8.2.
A jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog (különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény) rendelkezései irányadóak.

ewicare medical center - fokuszban a paciens

Kedves Pácienseink!

A magánegészségügyi tevékenységet a járványügyi korlátozások nem érintik. Szeretettel várjuk pácienseinket immár 100%-ban átoltott csapattal!

Időpont foglalás: +36 1 998 8295

Felhívjuk a magyarországi TAJ számmal NEM rendelkező betegek szíves figyelmét, hogy kizárólag abban az esetben tudjuk őket vizsgálatra, beavatkozásra előjegyezni, amennyiben egy 24 óránál nem régebbi, magyarországon elvégzett PCR teszt negatív eredményét előzetesen eljuttatják a rendelőnkbe!